| 

Strona główna
|
Mapa serwisu
|
Kontakt
Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
Aktualności
2018-06-04
[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przetarg 2: Przebudowa drogi powiatowej - ul. Stawowej polegająca na budowie chodnika przy jezdni po stronie prawej w km. 0+071,45 - 0+503,16 w m. Lesko
Ogłoszenie nr 500123310-N-2018 z dnia 04-06-2018 r.
Powiat Leski: Przetarg 2: Przebudowa drogi powiatowej - ul. Stawowej polegająca na budowie chodnika przy jezdni po stronie prawej w km. 0+071,45 - 0+503,16 w m. Lesko

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548412-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Leski, Krajowy numer identyfikacyjny 37103497400000, ul. ul. Rynek  1, 38600   Lesko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4697124 w. 341; 13 493 9089, e-mail promocja@powiat-lesko.pl, faks 13 4697130.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-leski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg 2: Przebudowa drogi powiatowej - ul. Stawowej polegająca na budowie chodnika przy jezdni po stronie prawej w km. 0+071,45 - 0+503,16 w m. Lesko
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.1.5.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotowy odcinek chodnika znajduje się w Lesku, początek zlokalizowany jest w km 0+071.45, okolice wjazdu do sklepu Biedronka, natomiast koniec to km 0+503.16 skrzyżowanie z ulicą Przemysłową. Stosunkowo duże natężenie pojazdów samochodowych stwarza wysokie zagrożenie bezpieczeństwa niezmotoryzowanych. Z tego względu planuje się budowę chodnika o nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych przy jezdni w km 0+071.45 - 0+503.16 str. prawa w Lesku wraz z poszerzeniem jezdni. Istniejące rowy przydrożne zostaną częściowo przykryte rurami HDPE ø50. Skarpy rowów należy umocnić płytami betonowymi ażurowymi na podsypce z pospółki gr. 10cm. Wszystkie zjazdy przy planowanym chodniku zostaną wyremontowane. Spadek podłużny jezdni drogi zawiera się w granicach 0.5%÷2,0%. Nie planuje się wprowadzania korekt do spadków podłużnych lub poprzecznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 325925.81
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "DARJAN" Sp. z o. o. Materiały Budowlane Betoniarnia
Email wykonawcy: biuro@darjan.pl
Adres pocztowy: Hoczew 143
Kod pocztowy: 38-604
Miejscowość: Hoczew
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 553586.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 553586.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 650566.09
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Opublikował: admin  
 
newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy
Odwiedziło nas
Łącznie14750998 osób
W 2018 roku2093972 osób
W Czerwcu 317636 osób
Dzisiaj1724 osób
Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1 38-600 Lesko tel. 013 469 7124 | e-mail poczta@powiat-leski.pl
copyright © 2007 Starostwo Powiatowe Lesko created by iNetServis