| 

Strona główna
|
Mapa serwisu
|
Kontakt
Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
Aktualności
2017-12-29
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OR. 2110.11.2017

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownika Referatu  Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm. ) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego
z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 28.12.2017 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu  Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadane wykształcenie wyższe preferowane ochrona środowiska, administracja,
f) co najmniej 3 letni  staż pracy zawodowej w administracji samorządowej.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania Proton,
b) znajomość ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska, ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku, ustawy prawo geologiczne i  górnicze oraz przepisy wykonawcze, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
c) nadzorowanie sporządzania wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
d) umiejętność przygotowywania dokumentacji do przetargów związanych ze zbyciem nieruchomości,
e) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
f) odporność na stres,
g)  wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- kierowanie Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych
i Leśnych,
- prowadzenie spraw w Referacie.
- Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

IV. Kandydat może tez złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. z poz. 902
z późn.zm.)”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu  Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  ” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1,
38-600 Lesko w terminie do 08.01.2018 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną
do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

Lesko, dn. 28.12.2017

Ogłoszenie o naborze (PDF)

Zarządzenie Starosty (PDF)

Kwestionariusz osobowy (doc)

Opublikował: administrator  
 
newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy
Odwiedziło nas
Łącznie14750958 osób
W 2018 roku2093932 osób
W Czerwcu 317596 osób
Dzisiaj1684 osób
Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1 38-600 Lesko tel. 013 469 7124 | e-mail poczta@powiat-leski.pl
copyright © 2007 Starostwo Powiatowe Lesko created by iNetServis