| 

Strona główna
|
Mapa serwisu
|
Kontakt
Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
Aktualności
2017-10-09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GN.6840.2.3-5.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012 z 28 września 2012 r.; Nr XII.64.2011 z dnia 20 lipca 2011 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r., ogłasza:

Szósty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Leskiego:


I. położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:

„Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;
cena wywoławcza: 81 350,00 zł.; wadium: 8 100,00 zł.

2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;
cena wywoławcza: 48 540,00 zł.;  wadium: 4 850,00 zł.

3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;
cena wywoławcza: 49 050,00 zł.; wadium: 4 900,00 zł.

4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;
cena wywoławcza: 49 130,00 zł.; wadium: 4 920,00 zł.

5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;
cena wywoławcza: 47 940,00 zł.; wadium: 4 800,00 zł.

„Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem o szerokości ok. 2,5 m  wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

6. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;
cena wywoławcza: 44 070,00 zł.; wadium: 4 400,00 zł.

7. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36;
cena wywoławcza: 44 920,00 zł.; wadium: 4 500,00 zł.

8. nr 306/37 o pow. 0,1991 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/37;
cena wywoławcza: 47 300,00 zł.; wadium: 4 700,00  zł

9. nr 306/38 o pow. 0,2095 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/38;
cena wywoławcza: 48 740,00 zł.; wadium: 4 800,00 zł.

10. nr 306/39 o pow. 0,1816 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/39;
cena wywoławcza: 45 260,00 zł.; wadium: 4 500,00 zł.

11. nr 306/40 o pow. 0,2512 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/40;
cena wywoławcza: 60 730,00 zł.;  wadium:    6 100,00 zł.

12. nr 306/41 o pow. 0,1164 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/41;
cena wywoławcza: 32 590,00 zł.; wadium: 3 300,00 zł.

13. nr 306/42 o pow. 0,1373 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/42;
cena wywoławcza: 37 010,00.; wadium: 3 700,00 zł.

14. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;  
cena wywoławcza: 52 480,00 zł.; wadium: 5 200,00 zł.

15. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44;
cena wywoławcza: 37 100,00 zł.; wadium: 3 700,00 zł.

II. położonych w miejscowości Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionych w KW nr KS1E/00029166/7. Zgodnie z wypisem z MPZP przeznaczone pod tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów  i magazynów, oznaczone jako:

16. działka nr 200/8 o pow. 2,5448 ha - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy drodze krajowej nr 84 łączącej Sanok z granicą z Ukrainą w Krościenku. Najbliższe sąsiedztwo tworzą grunty niezabudowane, nieco dalej znajduje się pojedyncza zabudowa handlowo – usługowa.
cena wywoławcza: 260 950,00 zł.; wadium: 26 100,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 10 listopada 2017 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Ceny wywoławcze w przetargu zostały obniżone o 15 %  wartości nieruchomości.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 16 października 2015 roku, drugi przetarg odbył się 22 lutego 2016 r., trzeci 15 lipca 2016 r., czwarty 30 września 2016 r., piąty 6 kwietnia 2017 r. Ze względu na brak oferentów przetargi na ww. nieruchomości zakończyły się wynikami negatywnymi.
Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia   6 listopada 2017 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na w/w konto.

4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.

5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.

10. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

11. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Lesko, dnia 5 października 2017 r.

Opublikował: administrator  
 
newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy
Odwiedziło nas
Łącznie13541957 osób
W 2018 roku884931 osób
W Marcu 280203 osób
Dzisiaj6232 osób
Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1 38-600 Lesko tel. 013 469 7124 | e-mail poczta@powiat-leski.pl
copyright © 2007 Starostwo Powiatowe Lesko created by iNetServis