| 

Strona główna
|
Mapa serwisu
|
Kontakt
Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
Aktualności
2017-08-04
[PCUW] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

PCUW.110.8.2017


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowego w PCUW w Lesku


Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowego w PCUW w Lesku
w wymiarze 1 etatu


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 4.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 4 sierpnia 2017 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w PCUW w Lesku w wymiarze  1 etatu (od 1 września 2017 r.)


I. Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku
38-600 Lesko, ul. Piłsudskiego 5
tel. 13 493 90 76

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1.    Wymagania niezbędne:
a.    obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych,
b.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c.    nieposzlakowana opinia,
d.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e.    posiadanie wykształcenia wyższego
f.    co najmniej 2-letni staż pracy
2.    Wymagania dodatkowe:
a.    doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej (kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie)
b.    znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
c.    znajomość obsługi programów Płace i Księgowość Firmy VULCAN
d.    znajomość przepisów z zakresu rachunkowości.

III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Zadania główne:
a.    ewidencja księgowa wydatków i dochodów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
b.    sporządzanie list płac.
c.    ewidencja rozliczeń z tytułu podatku vat.
2.    Zadania pomocnicze:
a.    wykonywanie innych prac w księgowości zleconych przez przełożonego.

IV. Wymagane dokumenty:
a.    podpisany życiorys (CV),
b.    podpisany list motywacyjny,
c.    potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o pracę kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d.    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e.    zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f.    podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g.    podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r. z poz. 1045)”.

VII.  Termin i miejsce składania dokumentów:
1.    Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku” w siedzibie PCUW  w Lesku lub przesłać pocztą na adres PCUW – ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko w terminie do 16 sierpnia 2017  r. do godziny 15.00. Dokumenty, które wpłyną do PCUW po określonym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku,
ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
 

Ogłoszenie naboru

Zarządzenie Dyrektora PCUW w Lesku

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Opublikował: administrator  
 
newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy
Odwiedziło nas
Łącznie13541944 osób
W 2018 roku884918 osób
W Marcu 280190 osób
Dzisiaj6219 osób
Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1 38-600 Lesko tel. 013 469 7124 | e-mail poczta@powiat-leski.pl
copyright © 2007 Starostwo Powiatowe Lesko created by iNetServis