| 

Strona główna
|
Mapa serwisu
|
Kontakt
Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
Powiat Leski | Gospodarka
2007-11-07
Sytuacja gospodarcza w Powiecie Leskim

Powiat leski położony jest w południowo-wschodniej części Polski, w obrębie Bieszczadów, obszar o urozmaiconych warunkach naturalnych i wielu atrakcjach turystycznych, posiadający interesującą i ważną historię, która – jak to bywa w przypadku ziem kulturowego i etnicznego pogranicza – pozostawiła barwnei różnorodne dziedzictwo, m.in.. liczne unikatowe zabytki architektury, rozsiane po tutejszych gminach (Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica i Solina). Dynamiczny rozwój turystyki pieszej, agroturystyki oraz ekoturystyki otwierają możliwości szeroko pojętego kontaktu ze środowiskiem naturalnym, a liczne imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe czynią ten powiat bardzo atrakcyjnym turystycznie.

 

W związku z rozwijającymi się różnorodnymi formami współpracy transgranicznej powiat ma dogodne położenie dla różnego rodzaju inwestorów i nowych przedsięwzięć wymagających kontaktów ze stroną ukraińską i słowacką – powiat leski podpisał porozumienie o współpracy z powiatami Wielkie Bierezne (Ukraina) i Snina (Słowacja).

Doskonałym przykładem przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym w które zaangażowani są m.in. mieszkańcy powiatu leskiego, jest projekt „Zielony Rower”. Dzięki realizacji projektu w Bieszczadach powstała 900-kilometrowa sieć szlaków rowerowych. Rowerowy szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oparty na idei Greenweys ma połączyć atrakcyjne turystycznie obszary położone na pograniczu polski-słowacko-ukraińskim ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

 

Gospodarka powiatu nastawiona jest przede wszystkim na przetwórstwo drzewne i rolnictwo. Dominują tutaj uprawy ziemniaków i zbóż. Uprawiane tu czyste ekologicznie produkty rolne wykorzystywane są do produkcji żywności w regionalnych zakładach przetwórstwa rolno – spożywczego. Powiat leski ma stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Przebiegają tędy liczne drogi powiatowe, drogi wojewódzkie i droga krajowa relacji Sanok – Lesko – Krościenko. Powiat leski posiada dogodne połączenia w komunikacji międzynarodowej i krajowej – kolejowe z Ukrainą, kolejowe i autobusowe z Krakowem, Warszawą, Katowicami. Niemałe znaczenie ma również krajowy port lotniczy w Rzeszowie, odległy zaledwie o 100 km.

W powiecie leskim funkcjonują 2502 podmioty gospodarcze. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowią jednostki sektora prywatnego, pozostałe należą do sektora publicznego (przedsiębiorstwa państwowe, komunalne i jednostki budżetowe). Do najbardziej sprywatyzowanych dziedzin gospodarki należą: handel i naprawy, pośrednictwo finansowe, usługi zwłaszcza hotelarskie i gastronomiczne.
Wśród 2502 podmiotów gospodarczych najwięcej działa w zakresie handlu i napraw (24%), następne w kolejności to: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (13%), hotele i restauracje (10%), obsługa nieruchomości i firm (10%), przemysł (9%), budownictwo (7%), transport, gospodarka magazynowa i łączność (7%), najmniej jest podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego (2%).

 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej stało się w ostatnich latach alternatywą dla zmniejszającej się liczby stałych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw.
Według zarejestrowanych w rejestrze REGON podmiotów gospodarki narodowej na 2502 przypada 126 zarejestrowanych w sektorze publicznym i 2373 w sektorze prywatnym.

 

 

Na terenie miasta i gminy Lesko brak jest większych zakładów przemysłowych. Jednakże w obrębie miasta i gminy mają swą siedzibę przedsiębiorstwa o zasięgu wojewódzkim i krajowym o zróżnicowanym charakterze.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- Zakłady Drzewne w Łukawicy

- TALENS Sp. z o. o.

- „Połonina” Sp. z o. o.

- „Darjan” w Hoczwi.

W sposób równomierny rozwija się handel, rolnictwo, usługi drzewne, i w małym zakresie przemysł spożywczy. Dominującą branża na terenie gminy jest handel, usługi budowlane, leśne, transportowe i gastronomiczne. Na przestrzeni kilku ostatnich lat nastąpiła znaczna poprawa jakości oferowanych usług we wszystkich branżach.

 

Na terenie gminy Baligród znajdują się placówki oświatowe: Gimnazjum w Baligrodzie oraz szkoły podstawowe w Baligrodzie, Mchawie i Zahoczewiu. Swoją siedzibę mają także następujące zakłady pracy: Nadleśnictwo Baligród, Zakład Rolny w Jabłonkach, Zakład Produkcji Kruszyw "Bieszczady" Kamieniołom Rabe, Firma Transportowo - Spedycyjna "OTL" w Baligrodzie oraz prywatne zakłady drzewne w Baligrodzie i Zahoczewiu.

 

Gmina Cisna leży w południowo - wschodniej części woj. podkarpackiego w samym sercu Bieszczadów. Otoczona górami należącymi do wszystkich ważniejszych pasm bieszczadzkich stanowi atrakcyjny ośrodek turystyczny. Jest gminą o charakterze górsko - leśnym, rozciągającą się na obszarze 280 km2.

Obecność licznych pensjonatów, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych, schronisk oraz pól namiotowych stanowi bogatą bazę noclegową. Osobliwością gminy jest liczna grupa artystów plastyków i rzemieślników, których prace – obrazy, rzeźby, meble można obejrzeć i nabyć w lokalnych galerich.

Na terenie gminy Cisna występują jedynie obszary wiejskie. Działalność gospodarcza prowadzona jest w następujących branżach:

- usługi handlowe

- usługi turystyczne

- gospodarka leśna

Pozarolnicza działalność małych firm, opiera się głównie na usługach leśny (48 zakładów), gastronomii (31), handlu artykułami spożywczymi (18), prowadzeniu hoteli i pensjonatów (14). Działalność przemysłowa na terenie gminy ma znaczenie marginalne i jest ograniczona przede wszystkim do przetwórstwa i wypału węgla drzewnego.

 

Podstawowym działem gospodarki, który dominował w gminie Olszanica od ponad 130 lat był przemysł wydobywczy, a dokładnie eksploatacja ropy naftowej, głównie na terenie Ropienki. Do dnia dzisiejszego pracuje tutaj około 280 odwiertów, które są zlokalizowane na terenie kopalni Ropienka, Wańkowa, Brelików, Leszczowate i Paszowa. W roku 1997 wydobyto 4,5 tyś. Ton ropy naftowej i 300 tyś. m3 gazu ziemnego.

Również Uherce Mineralne są wsią, w której przemysł naftowy pozostawił ogromne ślady. Obecnie działa tam Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy PROHANBUD S. C. Jest to największe przedsiębiorstwo na terenie gminy Olszanica. Jego podstawowa forma działalności to: budowa domków jednorodzinnych oraz roboty sanitarno – kanalizacyjne i elektryczne. Poza tym zajmuje się budową oczyszczalni ścieków.

Do większych zakładów przemysłowych i usługowych działających na terenie gminy Olszanica należy zaliczyć:

- Tat – Plus. Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe

- Sprzedaż Materiałów – Uherce Mineralne

- „Cement” S.A. Stacja Przesypu Cementu i Wapna – Uherce Mineralne

- Zakład Drzewny – Olszanica

- „Olszanex” Sp. z o. o. – Olszanica

- „Kora” Zakład Przerobu Drewna – Ropienka

- „Ekstrans” Zakład Produkcji Węgla Drzewnego – Uherce Mineralne

Jednak w dalszym ciągu gmina Olszanica ma charakter zdecydowanie rolniczy. Działało tutaj wcześniej kilka największych w Bieszczadach PGR-ów. Dziś użytki rolne zajmują około 5700 ha powierzchni gminy. Z myślą o obsłudze rolnictwa powstał w Olszanicy Państwowy Ośrodek Maszynowy, który istnieje nadal, ale zmieniono nieco jego profil działania. Zmiany te zostały wymuszone sytuacją gospodarczą. Obecnie jest on producentem między innymi przewodów hydraulicznych i pneumatycznych do przyczep, koparko-ładowarku i sprzętu rolniczego oraz samochodów: STAR, JELCZ, LIAZ, AUTOSAN, BERLIET, IKARUS.

 

Gmina Solina położona jest w odległości około 23 km od Leska w kierunku południowo-wschodnim, na wysokości od 380 do 470 . n.p.m. Leży na obrzeżach bieszczadzkiego morza – dwóch wielkich akwenów. Gminę zamieszkuje około 5 300 osób. Powierzchnia gminy wynosi 18 425 km2 z czego ponad 80 % zajmuje Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu – tereny leśne.

Wyjątkowego uroku tym terenom przydają rozlewające się szeroko wody zaporowych zbiorników wodnych - większego, solińskiego, zajmującego 21 km2 i mieszczącego 500 mln m3 wody oraz mniejszego, myczkowieckiego, o powierzchni 2 km2, który mieści blisko 11 mln m3 wody. Obydwa bieszczadzkie śródleśne jeziora, o urozmaiconej linii brzegowej, wciśnięte między strome, wyrastające wprost z wody wzgórza z rozlicznymi zatokami i wyspami, tworzą malownicze widoki. Zasilają je swymi wodami dwie czyste górskie rzeki - San i Solinka, ze swymi wieloma dopływami, które należą też do cennych walorów przyrodniczych terenów gminnych. Znajdują się tu zarówno ścieżki spacerowe jak i wytyczone trasy wycieczek rowerowych oraz szlaki turystyczne. Czyste środowisko naturalne, bogactwo przyrody, pierwotne, nieskażone jeszcze nadmierną ingerencją człowieka, śródgórskie krajobrazy, walory widowiskowe i turystyczne terenu oraz możliwości organizacji tu aktywnego wypoczynku i pożytecznego spędzania wolnego czasu, są głównymi wartościami atrakcyjności tego zakątka Płd.-Wsch. Polski. Podnoszą tę atrakcyjność, istniejące na tym terenie, rezerwaty przyrody, bogata fauna i flora, zachowane dotąd parki podworskie, zabytki budownictwa i osobliwości geologiczne, wśród których wyróżniają się przełomowe odcinki koryt Sanu i Solinki. Pierwotna przyroda, charakteryzująca się dużym zalesieniem i brakiem w okolicy obiektów przemysłowych, a także burzliwa przeszłość tych, rzadko zaludnionych dziś ziem, przyciągają od dawna na tereny gminy miłośników wakacyjnego i nie tylko wakacyjnego wypoczynku, fotografików, malarzy, myśliwych, wędkarzy i poszukujących ciszy oraz spokoju amatorów rekreacji na trasach turystycznych i w ośrodkach wczasowych.

 

Struktura organizacyjna przedsiębiorstw w powiecie leskim wskazuje jednoznacznie na jednoosobowe podmioty gospodarcze, jako dominujące w sektorze. Podmioty te stanowią ponad 82% wszystkich jednostek gospodarczych działających na terenie powiatu. Wskaźnik udziału jednoosobowych podmiotów gospodarczych w poszczególnych gminach powiatu leskiego waha się od 80% w gminie i mieście Lesko do 87% w gminie Baligród.

We wszystkich gminach dominują firmy z sektora prywatnego stanowiące ponad 95% wszystkich podmiotów. Struktura podmiotów wyraźnie wskazuje na kierunek zmian na lokalnym rynku pracy w stronę odchodzenia od etatowego zatrudniania pracowników w stronę samozatrudnienia.

W powiecie leskim najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest w działalności związanej z handlem i naprawami co stanowi czwartą część wszystkich podmiotów gospodarczych w powiecie. Najmniej natomiast – niecałe 2 % podmiotów – zarejestrowanych jest w pośrednictwie finansowym. Ponadto duża ilość podmiotów zarejestrowanych jest jako rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz hotele i restauracje. Sytuację ta obrazuje poniższy wykres.

Inwestycje są podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i decydują one o przyszłości i pomyślności społeczności lokalnych. Brak inwestycji na danym terytorium doprowadza do stagnacji życia społeczno - gospodarczego w określonej jednostce samorządu terytorialnego, a w dalszej kolejności do jej cofania się. Stąd też, pożytki płynące z realizowanych i odpowiednio uzasadnionych inwestycji powinny być zrozumiałe i oczywiste. Dotyczy to zarówno inwestycji komunalnych jak i tych podejmowanych przez prywatnych przedsiębiorców.

Najwyższy poziom inwestycji w powiecie leskim notuje się w usługach rynkowych, zainwestowano tam ponad 51% wszystkich środków przeznaczonych na ten cel, następnie w sekcji przemysł i budownictwo 32,5%.

 
newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy
Odwiedziło nas
Łącznie14366928 osób
W 2018 roku1709902 osób
W Maju 404685 osób
Dzisiaj11559 osób
Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1 38-600 Lesko tel. 013 469 7124 | e-mail poczta@powiat-leski.pl
copyright © 2007 Starostwo Powiatowe Lesko created by iNetServis