| 

Strona główna
|
Mapa serwisu
|
Kontakt
Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
Powiat Leski | Ogólnie o powiecie
2007-11-07
Ogólnie o powiecie

 

Położenie

Powiat leski jest położony w południowo- wschodniej części województwa podkarpackiego. Od strony południowej graniczy ze Słowacją, wschodniej z powiatem bieszczadzkim, a od zachodniej i północnej z powiatem sanockim. Cały powiat leży w obszarze górskim Bieszczadów i Gór Sanocko- Turczańskich. Gmina Lesko wraz z miastem Lesko, znajduje się w północnej części powiatu, otoczona wzniesieniami Pogórza Leskiego (najwyższy szczyt wznosi się na wysokość 583 m n. p. m.) i Gór Słonnych ( 668m n.p.m.). Na wschód od tego pasma górskiego położona jest gmina Olszanica. W środkowej części leży gmina Baligród, otoczona od zachodu wałem górskim Wielkiego Działu (najwyższy szczyt 1071 m n. p. m. ). Wokół Jeziora Solińskiego rozpościera się gmina Solina otoczona górami Jawor (741m n. p. m.) i Korban (894m n. p. m.). Przy granicy ze Słowacją leży gmina Cisna otoczona od południa górskim pasmem granicznym Bieszczadów ( 1119 m n. p. m.), a od północy masywem Łopiennika ( 1069 m n. p. m.) i Połoniną Wetlińską ( 1253 m n. p. m.). Pod względem geologicznym teren powiatu znajduje się w obrębie Karpat fliszowych, tektonicznie w jednostce zwanej Centralną Depresją Karpacką. Depresja ta jest wypełniona głównie przez młodsze osady fliszu karpackiego, tak zwane warstwy krośnieńskie. Są to mady rzeczne, w skład których wchodzą przede wszystkim gliny i różnego typu pyły, które w swojej masie zawierają kamienie, otoczaki, rumosz wietrzeliny piaskowca. Największą rzeką powiatu jest San ze swoimi dopływami: Solinką, Wetlinką, Hoczewką i Olszanką. Zbudowane zostały na nim dwa sztuczne jeziora: Solińskiei Myczkowieckie, które są zbiornikami wody pitnej i chronią niżej położone tereny przed powodziami. Na obu jeziorach został utworzony Zespół Elektrowni Wodnych Solina- Myczkowce, który dostarcza energii elektrycznej. Nad jeziorami powstało wiele ośrodków wypoczynkowych.Powiat zamieszkuje 26.680 osób na obszarze 834,48 km². W jego skład wchodzą gminy: Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina.

Lesko – stolica powiatu leży nad Sanem, na Pogórzu Leskim. Jest położone na wysokości 340-380 m n. p. m.
Ludność wiejska mieszka obecnie w 65 sołectwach, w których znajduje się 3056 gospodarstw. Poza rolnictwem mieszkańcy pracują w administracji samorządowej, szkolnictwie, leśnictwie, niewielkich zakładach drzewnych i usługach. Przebiega tu ważny szlak drogowy prowadzący w Krościenku do przejścia granicznego na Ukrainę. Na terenie gminy Cisna znajduje się, stworzone dla turystów, piesze przejście graniczne na Słowację. Wiele miejscowości leży w pobliżu słynnych tras turystycznych: małej i dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej.

Klimat

Powiat rozpościera się w strefie klimatycznej o charakterze podgórskim – w części północnej i górski – w części południowej. Charakteryzuje się on dużą ilością opadów (około 750 mm rocznie w Lesku, ponad 1000 mm w Cisnej). Rozkład opadów jest niekorzystny zarówno dla rolnictwa, jak i turystyki. Najwięcej ich przypada na okres od czerwca do sierpnia. Średnie temperatury roczne są również dość mocno zróżnicowane i wahają się od 4ºC w gminie Cisna do 7,5ºC na Podgórzu Leskim. Amplituda temperatur wynosi około 22ºC. Średnia ilość dni z pokrywą śnieżną waha się od 90 do 140 dni w ciągu roku w partiach szczytowych gminy Cisna. Częstym zjawiskiem występującym na terenie powiatu są szybkie odwilże.
W dolinach i górskich kotlinach można zaobserwować znaczne odchylenia klimatyczne, które są spowodowane występowaniem lokalnych mikroklimatów. Gromadzi się w nich bowiem ciepłe powietrze napływające z obszaru Węgier, a okoliczne lasy oddziaływują na nie pod względem wilgotności i łagodnej temperatury.

Świat roślinny i zwierzęcy

Tereny powiatu wykazują bardzo dużą lesistość. Średnio wynosi ona około 63%, natomiast w gminie Cisna dochodzi do 89%. Są to głównie lasy państwowe. Większość z nich to lasy wodo – glebochronne. Zajmują one powierzchnię 504,29 ha. W związku z niepowtarzalnym krajobrazem górskim – połoninami, dużą lesistością, niezwykle bogatym światem zwierzęcym i roślinnym, niemal cały obszar powiatu jest prawnie chroniony. Wszystkie gminy leżą na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Cała gmina Cisna oraz część gminy Baligród i Solina leżą na terenie Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Również część obszaru gmin Lesko i Olszanica położonych jest w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych. Na terenie gminy Cisna znajduje się Bieszczadzki Park Narodowy, który z przylegającym do niego parkiem krajobrazowym i obszarami chronionymi na Słowacji i Ukrainie tworzy Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Chroni on fragmenty wschodniokarpackiej przyrody polskiej części Bieszczadów Zachodnich oraz prowadzi i wspiera badania naukowe. Zajmuje się również odpowiednią organizacją turystyki. Rezerwat jest głównym ośrodkiem koncentracji rzadkich gatunków roślin i naturalnych biocenoz puszczańskich wraz z występującymi tu naturalnie drapieżnikami. Są to tereny za Tarnicą, Krzemieniem, Haliczem, Smerekiem, Szerokim Wierchem, Połoniną Caryńską i Połoniną Wetlińską oraz Małą i Dużą Rawką.

Fauna powiatu

Obejmuje około 230 gatunków zwierząt kręgowych. Równie bogaty jest świat bezkręgowców. Rosnące tu lasy są wspaniałą ostoją dla zwierzyny. Żyją tu między innymi jelenie, sarny, dziki, wilki, żbiki, lisy, kuny, łasice, wiewiórki i zające, a w okolicach Baligrodu żubry. Lasy i łąki stały się też domem dla wielu gatunków ptaków. Występują tu nawet rzadkie okazy, takie jak orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, bocian czarny, płochacz halny, siwarnik, orzeł przedni.Nierzadko można spotkać na słonecznych stokach żmiję, jaszczurkę czy węża eskulapa. W dolinach rzek występują zaskrońce, salamandry i traszki.

Surowce mineralne

Zasoby odkrytych na terenie powiatu surowców są niewielkie. Główne znaczenie mają kopaliny z grupy surowców energetycznych. Zaliczyć do nich należy ropę naftową i gaz ziemny. Pewną wartość posiadają również surowce skalne.
W okolicach Baligrodu na szczelinach piaskowców występuje rozproszona mineralizacja kruszcowa arsenu, miedzi żelaza, ołowiu, antymonu, cynku. Natomiast w okolicach Leska w niewielkich ilościach, występuje malachit, azuryt i uran.
Na terenie powiatu występują poza tym wody mineralne. W Lesku są to solanki chlorkowo – węglanowo – siarczkowe, w Baligrodzie – unikalne na skalę europejską wody wodoro – węglnowo – chlorkowo – sodowe ze związkami arsenu. Spośród wód mineralnych wyodrębnić należy wody lecznicze. Ich źródła znajdują się w Polańczyku – miejscowości uzdrowiskowej. Odwiertami udokumentowane zostały tutaj wody wodorowęglanowo – sodowe, żelaziste, jodkowe i bromkowe. Natomiast nie udokumentowane zostały istniejące tutaj złoża wód kwasowęglowych.

Tereny chronione

Na terenie powiatu istnieją trzy parki krajobrazowe. Ciśniańsko – Wetliński. Obejmuje swoim zasięgiem trzy gminy: Cisna, Baligród i Solinę. Powstał w marcu 1992r. Został wyodrębniony z większej jednostki, jaką jest Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu. Zajmuje on obszar 46.000 ha.
Jest położony pomiędzy rzeką Osławą a zachodnią granicą Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Na terenie parku dominuje buczyna karpacka, która tworzy duże zespoły leśne. Flora roślinna liczy około 940 gatunków roślin naczyniowych, z czego 170 gatunków to rośliny górskie. Faunę reprezentują wszystkie zwierzęta, ptaki i gady charakterystyczne dla terenów górskich. Najcenniejsze przyrodniczo, dobrze zachowane zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla tego regionu, liczne osobliwości przyrody żywej i nieożywionej chronione są w obrębie sześciu rezerwatów przyrody:

„Cisy na Górze Jawor”- zajmują obszar 3,02ha. Szczególnej ochronie podlega tu cis pospolity.

„Woronikówka”- powierzchnia 14,84 ha. Naturalne stanowisko cisa pospolitego.

„Sine Wiry”- to przełom rzeki Wetliny wraz z przylegającymi do niego starodrzewiem bukowo- jodłowym.

„Gołoborze”- o powierzchni 13,24 ha. Jest to naturalne głazowisko piaskowców istebniańskich nad potokiem rabiańskim. Znajduje się tu również ciekawe zbiorowisko roślinności naskalnej i osobliwości geologicznych- rzadkie minerały.

„Olszyna łęgowa w Kalnicy”- zajmuje teren 13,69 ha. Jest to fragment górskiego lasu łęgowego, w którym dominuje olsza czarna.

„Olsza Kosa” w Stężnicy – zajmuje teren 13,69 ha. Jest to rezerwat florystyczny, który swą ochroną obejmuje unikalne stanowisko olszy zielonej.

Park Krajobrazowy Doliny Sanu obejmuje gminy Cisna i Solina. Utworzono go dla ochrony zlewni jednej z najpiękniejszych polskich rzek. Park obejmuje górny bieg Sanu od źródeł po Jezioro Solińskie. Położony jest na 33,480 ha. Jego głównym celem jest ochrona przed niepożądanymi przekształceniami unikatowych walorów przyrodniczych i naturalnego, bogatego w rozmaite formy geomorfologiczne krajobrazu tej części Bieszczadów. Park ten stanowi naturalną strefę ochronną dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego od północy oraz dla siedmiu istniejących rezerwatów przyrody: Tarnawa, Limitrz, Dźwiniacz, Łokieć, Zakole, Hulskie i Krywe i dla ośmiu projektowanych. Funkcję otuliny dla parku pełni Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu.

Park Krajobrazowy Gór Słonnych rozciąga się na terenie gmin Lesko i Olszanica. Utworzono go w marcu 1992r. Zajmuje obszar 38 ha. Zdecydowanie przeważają tu tereny leśne, ok. 60% powierzchni to lasy, które zamieszkują liczne zwierzęta (133 gatunki kręgowców i 58 gatunków bezkręgowców).

Florę reprezentuje około 900 gatunków, z czego górskie to 68, a wśród nich jest 5 rzadkich subalpejskich. Najcenniejsze fragmenty objęte są projektem ochrony rezerwatowej (ponad 1500 ha). Teren parku bogaty jest w liczne punkty widokowe, można zobaczyć nawet Bieszczady Wysokie. Zachodnia część Parku dostępna jest dla zwiedzających dzięki wytyczonemu szlakowi czerwonemu, który prowadzi z Sanoka na Pogórze Przemyskie. Wspomaga go szlak zielony – łącznikowy wiodący z rezerwatu „Sobień” do szlaku czerwonego poniżej Słonnego.

 
newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy
Odwiedziło nas
Łącznie14366922 osób
W 2018 roku1709896 osób
W Maju 404679 osób
Dzisiaj11553 osób
Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1 38-600 Lesko tel. 013 469 7124 | e-mail poczta@powiat-leski.pl
copyright © 2007 Starostwo Powiatowe Lesko created by iNetServis